Úvod
Túto internetovú stránku Vám prináša spoločnosť Ecolab s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, ďalej uvedená ako „Ecolab“. Informácie o spoločnosti Ecolab, jej pridružených spoločnostiach a tretích stranách, ktoré sú na tejto internetovej stránke k dispozícii, boli zostavené s najvyššou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v našich silách garantovať úplnosť a presnosť všetkých údajov. Spoločnosť Ecolab nepreberá, s výhradou nižšie uvedenej časti 4, zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tejto stránky.

Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete svoj neobmedzený a bezvýhradný súhlas s nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami používania webovej stránky, ktoré si môžete zobraziť alebo vytlačiť v súbore pdf.

TÁTO INTERNETOVÁ STRÁNKA A INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE NIE SÚ URČENÉ, ANI SCHVÁLENÉ NA POUŽITIE NA ÚZEMÍ SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH, ANI NA POUŽITIE OSOBAMI, KTORÉ SÚ OBČANMI USA ALEBO KTORÉ MAJÚ NA ÚZEMÍ USA TRVALÝ POBYT. UVEDENÉ OSOBY TÝMTO PROSÍME, ABY VYHĽADALI PRÍSLUŠNÉ MIESTNE INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLOČNOSTI ECOLAB ALEBO INTERNETOVÉ STRÁNKY PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ SKUPINY ECOLAB PÔSOBIACICH V USA.


1. Zákon o autorskom práve
Obsah aj jednotlivé časti našej internetovej stránky sú chránené autorským právom. Pod túto ochranu spadá najmä jej akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Akékoľvek používanie obsahu internetovej stránky, či už celkové alebo niektorých jej častí, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Ecolab. Akákoľvek reprodukcia informácií alebo dát, najmä použitie textov alebo ich častí, prípadne grafického obsahu (okrem fotografií uverejnených v tlačových správach spoločnosti Ecolab), vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas od spoločnosti Ecolab. Ilustrácie sú chránené príslušným platným zákonom o autorskom práve. Držiteľom práv na šírenie a reprodukciu je spoločnosť Ecolab. Práva zostávajú v celom rozsahu v platnosti aj v prípade, ak sú grafické objekty automaticky alebo ručne pridané do archívu.


Fotografie prevzaté z tlačových správ spoločnosti Ecolab sa môžu používať výhradne na redakčné účely. Fotografie prevzaté z tlačových správ spoločnosti Ecolab, ktoré sú reprodukované a/alebo upravované na redakčné účely, musia byť sprevádzané upozornením na existenciu ochrany autorských práv v znení „© (rok) Ecolab. Všetky práva vyhradené“. Opakované vydanie je možné uskutočniť bezplatne, požadujeme však kópiu pre našu evidenciu.

2. Ochranné známky
Obchodná značka „Ecolab", logo Ecolab a všetky názvy produktov a/ alebo vyobrazenia etikiet produktov na tejto stránke sú registrované ochranné známky spoločnosti Ecolab Inc., jej pridružených spoločností, poskytovateľov licencií alebo partnerov v spoločných podnikoch. Akékoľvek neoprávnené používanie alebo zneužívanie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a predstavuje porušenie zákona o ochranných známkach, zákona o autorskom práve, iných zákonov týkajúcich se ochrany predmetov duševného vlastníctva alebo zákona o nekalej súťaži.


3. Vylúčenie zodpovednosti za obsah cudzích internetových stránok
(a) Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy (t.j. „hypertextové odkazy“) na iné internetové stránky prevádzkované treťou stranou, ktorých obsah spoločnosť Ecolab nepozná. Spoločnosť Ecolab iba uľahčuje prístup na tieto internetové stránky a nepreberá za ich obsah žiadnu zodpovednosť. Naše odkazy na cudzie internetové stránky sú určené iba na to, aby užívateľom našich internetových stránok uľahčili pohyb a vyhľadávanie na internete. Tvrdenia uvedené na stránkach sprístupnených prostredníctvom uvedených odkazov nie je možné považovať za naše vlastné tvrdenia a týmto sa výslovne dištancujeme od akýchkoľvek informácií na internetových stránkach tretích osôb, na ktoré odkazuje táto stránka. Predovšetkým nepreberáme žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto stránkach mohlo dôjsť.


(b) Za internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom hypertextových odkazov uvedených na internetovej stránke spoločnosti Ecolab, nesú výhradnú zodpovednosť vlastníci týchto stránok, pričom ich zodpovednosť sa vzťahuje na samotný obsah týchto stránok, ako aj na akýkoľvek predaj produktov, ktoré sú na týchto stránkach ponúkané, vrátane spracúvania objednávok s tým súvisiacich.


(c) Spoločnosť Ecolab nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušovanie autorských práv, ochranných známok ani iných práv k predmetom duševného  vlastníctva alebo práv na ochranu osobnosti, ku ktorým môže prípadne dôjsť na stránkach tretích osôb prístupných prostredníctvom hypertextového odkazu.


(d) V prípade objednávky alebo akéhokoľvek iného súvisiaceho právne záväzného vyjadrenia vôle na uzatvorenie obchodu sa príslušná zmluva uzatvára výhradne medzi užívateľom príslušnej internetovej stránky a vlastníkom tejto internetovej stránky, alebo inou osobou prezentujúcou sa na tejto stránke ako ponúkajúca strana, v žiadnom prípade nie však medzi užívateľom a spoločnosťou Ecolab. V týchto prípadoch platia všeobecné obchodné podmienky príslušného dodávateľa uvedené na internetovej stránke prístupnej prostredníctvom hypertextového odkazu.


(e) Toto vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetky hypertextové odkazy zobrazované na tejto doméne, ako aj na úplný obsah stránok, ktoré sú prostredníctvom takýchto hypertextových odkazov prístupné.


4. Všeobecné vylúčenie zodpovednosti
Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti Ecolab za škody vzniknuté používaním tejto internetovej stránky – bez ohľadu na právnu príčinu - vrátane občianskoprávnych deliktov sa obmedzuje iba na škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou. V prípade povinnej právnej zodpovednosti spôsobenej závažným porušením zmluvných povinností, je celková výška nároku na odškodné obmedzená výškou predvídateľných škôd. Táto skutočnosť sa nevzťahuje na právnu zodpovednosť spoločnosti Ecolab vyplývajúcu z príslušných  zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom, ani na škody z poskytnutých záruk. Vyššie uvedené obmedzenie právnej zodpovednosti sa nevzťahuje ani na prípad straty života, ublíženia na tele alebo na zdraví osoby.
Spoločnosť Ecolab vynakladá veľké úsilie na to, aby jej internetové stránky neobsahovali vírusy. Možnosť napadnutia vírusmi však nedokážeme úplne vylúčiť. Z tohto dôvodu odporúčame pred sťahovaním dokumentov postupovať opatrne a zabezpečiť si primeranú ochranu pred vírusmi (napr. použitím antivírusových programov).
Spoločnosť Ecolab negarantuje bezchybnú funkčnosť, ani dostupnosť služieb, ktoré prostredníctvom svojej stránky ponúka.


5. Prognózy a vyjadrenie úmyslov
Tvrdenia uvedené na tejto internetovej stránke, ktoré vyjadrujú vyhľad alebo zámer do budúcnosti, boli uskutočnené na základe nášho najlepšieho vedomia a v dobrej viere. Výsledky, ktoré spoločnosť Ecolab v skutočnosti dosiahne, sa však od týchto prognóz či zámerov môžu zásadne líšiť, pretože závisia od rôznych faktorov konkurenčného a makroekonomického charakteru, na ktoré v niektorých prípadoch nemá spoločnosť Ecolab vplyv. Spoločnosť Ecolab nemá v úmysle neustále aktualizovať všetky prognózy uverejnené na svojej internetovej stránke, čo sa však netýka prípadnej právnej povinnosti na ich úpravu. Bez úmyslu vyhýbať sa akýmkoľvek zákonným ustanoveniam, ktoré stanovujú povinnosť aktualizovať alebo opravovať prognózy a predpovede do budúcnosti nemá spoločnosť Ecolab v úmysle neustále aktualizovať všetky takéto tvrdenia či vyhlásenia uvedené na svojej internetovej stránke.


6. Výrobky spoločnosti Ecolab
Výrobky vyobrazené na tejto internetovej stránke sú príkladmi výrobkov, ktoré sú dodávané rôznymi spoločnosťami skupiny Ecolab v celom svete. Spoločnosť Ecolab preto nezaručuje, že vyobrazený výrobok je dostupný aj vo Vašej krajine. Zoznam všetkých výrobkov, ktoré sú k dispozícii na trhu vo Vašej krajine, je dostupný prostredníctvom domovskej stránky Vašej miestnej organizácie spoločnosti Ecolab.

7. Rôzne Účinnosť a výklad týchto Všeobecných podmienok používania sa uskutočňujú podľa zákonov Slovenskej republiky bez ohľadu na Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, čím sa pôsobnosť vyššie uvedeného dohovoru na tieto Všeobecné podmienky používania výslovne vylučuje. S výhradou obmedzení povolených prísušnými zákonmi je miestom riešenia všetkých právnych sporov týkajúcich sa tejto internetovej stránky Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V prípade, ak by bolo akékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných podmienok používania neplatné alebo sa neplatným stalo, platnosť ostatných ustanovení zostáva nezmenená.

Back to Top