1. Všeobecné ustanovenia
Spoločnosť Ecolab rešpektuje právo na ochranu súkromia každej osoby, ktorá tieto webové stránky navštívi. Týmto by sme Vás chceli informovať o type údajov zhromažďovaných spoločnosťou Ecolab a o spôsobe, ako sa s týmito údajmi zaobchádza. Toto prehlásenie obsahuje informácie o možnostiach kontroly presnosti takto zhromažďovaných údajov a vyzvanie spoločnosti Ecolab na ich odstránenie. Osobné údaje sa zhromažďujú, spracovávajú a využívajú v súlade so zákonnými predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov platnými v zemi, v ktorej má sídlo príslušné oddelenie zodpovedajúce za spracovávanie údajov. Prijímame akékoľvek opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkami týchto zákonných predpisov.
Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom hypertextových odkazov uvedených na webových stránkach spoločnosti Ecolab.

2. Zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov
Údaje týkajúce sa konkrétnych osôb zhromažďujeme za účelom spracovania a využívania iba vtedy, ak sa dobrovoľne rozhodnete tieto údaje zadať alebo výslovne udelíte súhlas na ich spracovanie. Ak sa tak rozhodnete, vyjadrujete svoj súhlas s nasledujúcimi podmienkami použitia osobných údajov.

Pri návšteve našich webových stránok sa určité dáta automaticky ukladajú na naše servery za účelom správy systému, štatistického spracovania alebo zálohovania. Medzi tieto dáta patria názov vášho poskytovateľa internetových služieb, v niektorých prípadoch vaša IP adresu, verzia softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača použitého pre prístup k našim webovým stránkam, webové stránky sprostredkujúce návštevu našich webových stránok, návštevy webových stránok sprístupnených prostredníctvom odkazov na našich webových stránkach a prípadne aj akékoľvek vyhľadávacie kritériá použité na vyhľadávanie na našich stránkach. V závislosti od konkrétnych okolností môžu tieto dáta umožňovať vyvodzovanie záverov o určitých návštevníkov webových stránok. V tejto súvisloti sa však nepoužívajú žiadne dáta predstavujúce osobné údaje. Na tieto účely sa využívajú výlučne získané dáta, ktoré sú anonymného charakteru. V prípade, ak spoločnosť Ecolab tieto dáta odovzdáva externému poskytovateľovi služieb, prijíma také technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú, že sa odovzdávanie týchto údajov uskutoční v súlade so zákonnými predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.
Prístup k niektorým službám môže vyžadovať registráciu. Pri registrácii na našich stránkach je potrebné vyplniť určité polia (z ktorých niektoré sú povinné a niektoré nepovinné) a vybrať si užívateľské meno a heslo. Ak sa v takomto prípade rozhodnete neposkytnúť nám žiadne z požadovaných osobných údajov, môže tým byť znemožnené získanie prístupu k príslušnej službe a zodpovedaniu vašej otázky z našej strany.
Ak nám svoje osobné údaje dobrovoľne poskytnete, nebudeme ich využívať, spracovávať alebo prenášať nad rámec stanovený obmedzeniami, ktoré vyplývajú z príslušných zákonov alebo sú vami definované v Prehlásení o poskytnutí súhlasu. Okrem toho, budeme vaše osobné údaje poskytovať iba vtedy, ak tak budeme povinní urobiť na základe úradného alebo súdneho príkazu.
Akékoľvek zmeny tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov budú zverejňované na tejto stránke. Tým je zaručená vaša nepretržitá informovanosť o druhu údajov, ktoré archivujeme a o spôsobe, akým sa tieto údaje zhromažďujú a využívajú.

3. Ochrana údajov
Spoločnosť Ecolab bude vaše osobné údaje ukladať bezpečne, a preto prijme akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany týchto údajov pred ich stratou, zneužitím alebo pozmenením. Pre zmluvných partnerov spoločnosti Ecolab, ktorým je umožnený prístup k vašim osobným údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Ecolab, vyplýva z príslušných uzatvorených zmlúv povinnosť zaobchádzať týmito údajmi ako s dôvernými informáciami a nevyužívať ich na akýkoľvek iný účel. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné, odovzdávať vaše otázky pridruženým spoločnostiam v rámci skupiny Ecolab. Taktiež v týchto prípadoch, sa bude k vašimi údajom pristupovať ako k dôverným informáciám.

 

4. Osobné údaje detí
Spoločnosť Ecolab nemá v úmysle zhromažďovať osobné údaje detí mladších ako štrnásť (14) rokov. V prípade potreby bude spoločnosť Ecolab, deti na vhodnom mieste zreteľne upozorňovať na skutočnosť, že jej nemajú zasielať žiadne informácie predstavujúce alebo obsahujúce osobné údaje. V prípade, ak by rodičia alebo ich zákonní zástupcovia zistili, že deti, ktoré sú pod ich dohľadom, poskytli spoločnosti svoje osobné údaje, žiadame tieto oprávnené osoby, aby sa na nás obrátili prostredníctvom nižšie uvedenej adresy (viď. časť 6) a informovali nás, či požadujú, aby tieto osobné údaje boli odstránené. Následne prijmeme okamžité opatrenia na odstránenie týchto osobných údajov.


5. Súbory „cookies“
Za účelom uľahčenia používania našich webových stránok, používame súbory „cookies“. Súbory „cookies“ sú malé dátové záznamy, ktoré váš internetový prehliadač dočasne ukladá na pevný disk vášho počítača. Tieto súbory sú potrebné na používanie našich webových stránok. Informácie obsiahnuté v súboroch „cookies“ sa používajú napríklad na účely kontroly prístupových relácií, na uľahčenie vyhľadávania a prezerania obsahu webových stránok a na zabezpečenie vysokej miery pohodlia užívateľov pri návštevách webových stránok. V súboroch „cookies“, ktoré používame, sa neukladajú žiadne osobné údaje. Väčšina webových prehliadačov používanie súborov „cookies“ automaticky povoľuje. Ak tomu chcete zabrániť, môžete zmeniť nastavenie svojho prehliadača. Súbory „cookies“ môžete zo svojho počítača odstrániť tak, že vymažete dočasné internetové súbory (prostredníctvom panela nástroje prehliadača: „Nástroje“ – „Možnosti Internetu“).


6. Vaše prania a otázky/ oddelenie ochrany osobných údajov
Uložené osobné údaje budú spoločnosťou Ecolab odstraňované po uplynutí zákonom alebo zmluvou stanovenej doby evidovania alebo vtedy, ak spoločnosť Ecolab tieto údaje už nebude požadovať. O odstránenie svojich osobných údajov môžete samozrejme kedykoľvek sami požiadať. Máte taktiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s pokračujúcim využívaním alebo spracovávaním vašich osobných údajov. V týchto prípadoch alebo ak budete mať akékoľvek iné požiadavky súvisiace s vašimi osobnými údajmi, zašlite e-mail alebo list príslušnému oddeleniu ochrany osobných údajov, ktorým je personálne oddelenie. Týmto spôsobom nás, prosím, kontaktujte aj vtedy, ak budete chcieť zistiť, či sme zhromažďovali vaše osobné údaje a ak áno, ktorých údajov sa to týkalo. Vášmu želaniu sa budeme snažiť okamžite vyhovieť.


7. Ďalšie informácie
V súlade s príslušnými ustanoveniami platného zákona o ochrane osobných údajov majú byť nasledujúce informácie vhodným spôsobom sprístupnené komukoľvek, kto o to požiada:

(a) Názov zodpovednej právnickej osoby: Ecolab s.r.o.

(b) Predstavenstvo/ konatelia: Jaroslav Brojo (konateľ)

(c) Adresa zodpovednej právnickej osoby: Čajakova 18, 811 05 Bratislava

(d) Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovávania a využívania osobných údajov:
• Predmetom činnosti spoločnosti je výroba a distribúcia chemických produktov všetkého druhu, najmä pracích prostriedkov, čistiacich prostriedkov a ošetrujúcich prostriedkov  
• Produkty pre chemický priemysel
• Technické zariadenia a inštalácie
Spoločnosť Ecolab môže prostredníctvom akvizícií získavať vlastníctvo tuzemských i zahraničných spoločností alebo získavať majetkovú účasť v týchto spoločnotiach a vykonávať akúkoľvek obchodnú alebo podnikateľskú činnosť, ktorá napomáha dosahovať obchodné ciele spoločnosti.

(e) Popis dotknutých osôb a príslušných osobných údajov alebo kategórií osobných údajov:
Osobné údaje priamych zákazníkov, zamestnancov, poberateľov dôchodkov, zamestnancov pridružených spoločností, zamestnancov externých spoločností (subdodávateľov), personálu leasingových spoločností, uchádzačov o zamestnanie, externých vynálezcov, resp. ich dedičov, dodávateľov a poskytovateľov služieb, nepriamych zákazníkov, spotrebiteľov, návštevníkov objektov spoločnosti, investorov, ako aj finančných analytikov a akcionárov – ak sú nevyhnutné na naplnenie účelov upresnených v časti 4.

(f) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje odovzdávané: Orgány verejnej správy, zdravotné poisťovne a združenia poistiteľov zodpovednosti zamestnávateľov v prípade existencie relevantných právnych predpisov, externí zmluvní dodávatelia v súlade s príslušným zákonom upravujúcim poskytovanie osobných údajov v rámci dodávateľsko - odberateľských vzťahov, externí poskytovatelia služieb, združenia osôb poberajúcich dôchodok od spoločnosti Ecolab, pridružené spoločnosti a interné oddelenie na plnenie účelov upresnených v časti 4.

(g) Pravidelné obdobia určené na odstraňovanie osobných údajov:
Zákonodarcovia vydali množstvo právnych predpisov ustanovujúcich povinnosti týkajúce sa uchovávania osobných údajov a dobu, počas ktorej sa musia tieto údaje archivovať. Údaje sa pravidelne vymazávajú po uplynutí takto stanovenej lehoty. Údaje, ktorých sa uvedené ustanovenia netýkajú, sa vymazávajú vtedy, ak prestanú existovať účely uvedené v časti 4.

Back to Top