Aseptické priestory

Skúsený výrobca uplatňujúci zásady správnej výrobnej praxe (GMP)

Zameriavame sa na plnenie špeciálnych požiadaviek týkajúcich sa aseptických priestorov vo farmaceutických prevádzkach a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú veľmi často odlišné od požiadaviek kladených na čisté priestory pri výrobe elektronických zariadení.
V tejto oblasti máme vynikajúcu povesť vďaka trvalému zavádzaniu inovácií, čo dokazuje množstvo získaných ocenení. Ponúkame Vám vyspelé technické riešenia a rozsiahle výrobné kapacity.
Naše výrobné priestory vo Walese, z ktorých pochádzajú naše produkty pre čisté priestory typu B, C a D, sú priebežne rozširované a modernizované tak, aby zodpovedali najnovším odporúčaniam súvisiacim so správnou výrobnou praxou a aby v nich boli dodržiavané najprísnejšie  výrobné štandardy.

Naša rozsiahla technická podpora zahŕňa špecializované skúšobné a kontrolné laboratóriá, ktorých činnosť je založená na zásadách správnej výrobnej praxe.  Okrem testovania a vyhodnocovania vykonávaného v každej fáze výrobného cyklu, môžeme našim zákazníkom zároveň ponúknuť vykonávanie overovacích skúšok v ich vlastných prevádzkach.
Zákazníkov, ktorí používajú svoje vlastné kontrolné a overovacie postupy, podporujeme prostredníctvom poskytovania komplexných technických informácií, vrátane údajov získavaných pri interných, ako aj pri nezávislých externých skúškach.
V priebehu všetkých fáz postupu špecifikácie požiadaviek a overovania výsledkov, sa zákazníci môžu spoľahnúť na to, že bude zachovaná dôvernosť informácií a poskytovaná technická podpora bude mať najvyššiu odbornú úroveň.

Rozsiahla akreditácia

Naša spoločnosť je akreditovaná podľa noriem EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 a Európskej smernice o zdravotníckych prostriedkoch 93/42/EHS.
Plníme všetky požiadavky nových zákonov a predpisov a pri výrobe našich biocídnych produktov dodržiavame povinnosti vyplývajúce zo Smernice o biocídnych výrobkov.
Sterilné výrobné prevádzky podliehajú pravidelnému auditu vykonávanému poprednými svetovými farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sú sami držiteľmi osvedčenia o dodržiavaní zásad GMP, ako aj inštitúciou National Health Service a súkromnými nemocnicami.

Back to Top