Naše zásady

Našimi zásadami sa riadi spôsob, akým každý deň postupujeme pri našom podnikaní. Neoddeliteľnou súčasťou našej celosvetovej pôsobnosti je vynakladanie maximálneho úsilia na zabezpečenie zdravia, bezpečnosti a blahobytu našich zamestnancov a zákazníkov, podpora spoločenského života a ochrany životného prostredia. Každý zo zamestnancov spoločnosti Ecolab považuje dodržiavanie týchto zásad za svoju povinnosť, bez ohľadu na to, akú funkciu zastáva. Prostredníctvom systémov podliehajúcich auditom a otvorenému spôsobu komunikácie sa snažíme neustále zlepšovať dosahované výsledky a vytvárať sľubnú budúcnosť pre nasledujúce generácie.

Hospodárske zásady

Podporovanie hospodárskeho rastu našich zákazníkov, vytváranie hodnôt pre našich zamestnancov a akcionárov, podpora spoločenských organizácií. Poskytovanie produktov a služieb, ktoré zákazníkom prinášajú vysokú hodnotu a chránia ich základné prostriedky. Podpora rastu našich zákazníkov na celom svete s cieľom vytvárania vyššej hodnoty pre akcionárov spoločnosti.

Ekologické zásady

Podpora starostlivosti o prírodné zdroje a podpora ochrany životného prostredia. Rešpektovanie a podpora práva ľudí na prístup k vode vo forme úsilia o ochranu vodných zdrojov, recyklácie vody a obnovovanie kvality vody. Podpora využívania energie z trvalo udržateľných zdrojov, presadzovanie energeticky úsporných a účinných produktov, technológií a postupov v súvislosti so zvyšujúcou sa celosvetovou spotrebou energie. Uplatňovanie koncepcie nakladania s odpadmi zameranej na pokrokové a účinné využívanie zdrojov, úsilie o minimalizáciu emisií znečisťujúcich látok do vzduchu, vody a pôdy. 

Bezpečnostné zásady

Zabezpečovanie bezpečnostných postupov, ktoré chránia našich zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov. Zabezpečovanie maximálnej bezpečnosti v priebehu celého cyklu životnosti každého z našich produktov.
Vedenie všetkých zamestnancov k bezpečnému spôsobu práce s cieľom predchádzať úrazom ich samotných, ako aj druhých.
Uvedomovanie si bezpečnostných rizík a reagovanie na ne, spoločne s úsilím trvalého zvyšovania bezpečnosti majúcim za cieľ nulový výskyt úrazov, chorôb z povolania a havárií.

Sociálne zásady

Zvyšovanie blahobytu jednotlivcov aj celého občianskeho spoločenstva.
Uskutočňovanie podnikateľských zámerov poctivým a etickým spôsobom, úcta k ľudským právam, konanie v súlade so zákonmi a predpismi a prísne dodržiavanie Ecolab Pravidiel správania sa zamestnancov.
Podpora spoločenských organizácií prostredníctvom darov na dobročinné účely a spoločenskej angažovanosti.

Back to Top