Podmienky Používania

© 2021 Ecolab USA Inc. Všetky práva vyhradené.
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233

Obsah Ecolabu

Spoločnosť Ecolab USA Inc. spravuje túto webovú lokalitu ako pomôcku pre používateľov online. Informácie na stránke www.ecolab.com sa považovali za presné v čase, keď boli zverejnené online komunitou na verejné prezeranie. Spoločnosť Ecolab USA Inc. sa nezaväzuje aktualizovať alebo opravovať akékoľvek informácie, ktoré sa objavia na tejto webovej lokalite.

Obsah tretej strany

Určité odkazy v rámci tejto webovej lokality presmerujú používateľov online na iné lokality nachádzajúce sa mimo lokality www.ecolab.com, ktorých obsah nemá spoločnosť Ecolab USA Inc. Odkazy sú poskytované online užívateľom výhradne pre pohodlie a zahrnutie takýchto odkazov spoločnosťou Ecolab USA Inc. neznamená žiadne schválenie informácií spoločnosťou Ecolab USA Inc. Ecolab USA Inc. neposkytuje žiadne vyjadrenia ani záruky, výslovné alebo implikované, a predpokladá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek použitím týchto informácií.

Právo na zobrazenie, reprodukciu a distribúciu

Spoločnosť Ecolab USA Inc. udeľuje akejkoľvek osobe právo zobrazovať, reprodukovať a distribuovať kópie obsahu na lokalite www.ecolab.com, ktoré podlieha nasledujúcim podmienkam:

  1. Obsah je určený len na informačné účely a nesmie sa predávať ani distribuovať za účelom komerčného zisku.
  2. Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach sa musí nachádzať na každej kópii publikácie alebo ktorejkoľvek časti tejto publikácie.

Okrem toho, čo je uvedené vyššie, nie je udelené žiadne právo ani licencia na základe autorských práv, patentov alebo ochranných známok spoločnosti Ecolab USA Inc. žiadnej inej strane.