OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Služby spoločnosti Ecolab, vrátane (bez obmedzenia) našej webovej stránky a ďalších interaktívnych funkcií, prostredníctvom ktorých sú služby poskytované (spoločne „služba“), vlastní, prevádzkuje a distribuuje spoločnosť Ecolab (v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov označovaná ako „Ecolab“ alebo „ my“ a prostredníctvom podobných slov ako „nás“, „náš“ atď.). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (alebo „Oznámenie“) uvádza osobné údaje, ktoré môže spoločnosť Ecolab zhromažďovať, spôsob, akým spoločnosť Ecolab tieto informácie používa a chráni a s kým ich môžeme zdieľať.

Spoločnosť Ecolab vyzýva našich zákazníkov, predajcov, zamestnancov, nezávislých dodávateľov, návštevníkov, obchodných partnerov, investorov a ďalšie zainteresované strany, aby si prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahuje na všetkých používateľov interagujúcich s akoukoľvek časťou Služieb. Ak ste uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, nezávislým dodávateľom alebo ste inak zaangažovaní so spoločnosťou Ecolab v pracovnom, zmluvnom alebo profesionálnom pomere, pozrite si Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov pre zamestnancov a uchádzačov, ktoré popisuje, ako spoločnosť Ecolab zhromažďuje a používa vaše informácie počas trvania takéhoto vzťahu.

Používaním našej Služby alebo odoslaním osobných údajov spoločnosti Ecolab akýmkoľvek iným spôsobom potvrdzujete, že rozumiete a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmto Oznámením o ochrane osobných údajov, a súhlasíte s tým, že spoločnosť Ecolab môže zhromažďovať, spracovávať, prenášať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje podľa popisu v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. Okrem toho prístupom k akejkoľvek časti Služby vyjadrujete súhlas s PODMIENKAMI NAŠICH PODMIENOK POUŽÍVANIA, KEĎŽE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA SA MÔŽU Z ČASU NA ČAS ZMENIŤ (ďalej len „Podmienky používania“). AK NESÚHLASÍTE S AKOUKOĽVEK ČASŤOU TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO NAŠIMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNU ČASŤ SLUŽIEB.  V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK KONFLIKTU MEDZI USTANOVENIAMI DOHODY MEDZI VAMI A ECOLAB NA JEDNEJ STRANE A USTANOVENIAMI TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA NA STRANE DRUHEJ, PLATIA USTANOVENIA TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO PODMIENKY POUŽÍVANIA

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Osobné údaje (bežne známe aj ako osobné identifikačné údaje (PII) alebo osobné údaje) sú informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu vás alebo akejkoľvek inej osoby, ktorej sa tieto informácie môžu týkať. Niektoré informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť považované za „citlivé“ v závislosti od vašej jurisdikcie, čo zaručuje ďalšie práva dotknutej osoby alebo ochranu súkromia.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme priamo od tých, ktorí pristupujú k Službe, zahŕňajú nasledujúce kategórie:

 • Meno a kontaktné údaje (napr. adresa, telefónne číslo, e-mail, fax);
 • Informácie o účte (napr. prihlasovacie údaje, dátum narodenia)
 • Fakturačné údaje (napr. kreditná karta, bankový účet, fakturačné kontaktné údaje);
 • Informácie o objednávke (napr. informácie o aktuálnej objednávke/nákupe, história nákupov, podrobnosti o dodaní);
 • Profesionálne informácie (napr. informácie o spoločnosti/zamestnávateľovi, pracovná pozícia, odborná príslušnosť)
 • Geografické alebo lokalizačné informácie;
 • Informácie obsiahnuté v príspevkoch na verejných fórach a interaktívnych funkciách Služby;
 • Informácie v oznámení o súboroch cookie spoločnosti Ecolab („Oznámenie o súboroch cookie“), miera, do akej sú takéto informácie definované ako osobné informácie podľa zákonov konkrétnej jurisdikcie (upozorňujeme, že aj keď sa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vzťahuje na všetky webové stránky, použiteľnosť súborov cookie a pridruženého upozornenia o súboroch cookie sa môže líšiť, ak sa nachádzate na určitých webových stránkach mimo www.ecolab.com);
 • Ďalšie informácie, ktoré sa môžu vymieňať v priebehu používania Služby.Budete si vedomí všetkých následne zhromaždených informácií, pretože budú pochádzať priamo od vás.

ZBIERKA OBSAHU VYTVORENÉHO POUŽÍVATEĽMI

Môžeme vás pozvať na uverejnenie obsahu v Službe vrátane vašich komentárov a akýchkoľvek iných informácií, ktoré by ste chceli mať k dispozícii v Službe a ktoré sa môžu stať verejnými („Obsah vytvorený používateľmi“). Ak uverejníte obsah vygenerovaný používateľom, všetky informácie, ktoré uverejníte, budú dostupné oprávneným zamestnancom spoločnosti Ecolab a môžu byť sprístupnené verejnosti podľa nášho uváženia. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme v reálnom čase pristupovať, zaznamenávať a ukladať archívy akéhokoľvek obsahu vytvoreného používateľmi na našich serveroch, aby sme ich mohli použiť v súvislosti so Službou. Ak odošlete recenziu, odporúčanie, schválenie alebo iný obsah vytvorený používateľmi prostredníctvom služby alebo prostredníctvom iných webových stránok vrátane Facebooku, Instagramu, Googlu, Yelpu a iných podobných kanálov, môžeme túto recenziu, odporúčanie, schválenie alebo obsah zdieľať verejne Službe.

AKÉ SÚ ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ ZHROMAŽĎUJE SPOLOČNOSŤ ECOLAB?

Pri poskytovaní osobných údajov spoločnosti Ecolab, ako je popísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, takéto osobné údaje sa zhromažďujú priamo od vás a vy budete presne vedieť, ktoré osobné údaje zhromažďujeme. Ecolab nezhromažďuje osobné údaje zo žiadnych iných zdrojov, okrem prípadov, keď môžu byť zhromažďované automaticky, ako je popísané v dokumente Oznámenie o súboroch cookie. Upozorňujeme, že hoci sa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vzťahuje na všetky webové stránky, platnosť súborov cookie a pridružené upozornenie o súboroch cookie sa môže líšiť, ak sa nachádzate na určitých webových stránkach mimo www.ecolab.com.

Za určitých obmedzených okolností môžu poskytovatelia služieb tretích strán zhromažďovať informácie v mene spoločnosti Ecolab, hoci takéto zhromažďovanie bude vždy prebiehať v kontexte služby.  Ako je to popísané v dokumente Oznámenie o súboroch cookie, spoločnosť Ecolab môže tiež automaticky zhromažďovať určité informácie, ktoré sa považujú za osobné údaje. Osobné a neosobné informácie môžeme zhromažďovať najmä prostredníctvom nasledujúcich dodatočných kanálov:

 • Naše vlastné cookies na našej webovej stránke;
 • Cookies tretích strán na našej webovej stránke;
 • Siete sociálnych médií;
 • Softvérové aplikácie tretích strán.

AKO SPOLOČNOSŤ ECOLAB POUŽÍVA OSOBNÉ ÚDAJE?

V súlade s podmienkami tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov, spoločnosť Ecolab používa vyššie popísané kategórie osobných údajov niekoľkými spôsobmi. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, vyššie uvedené informácie môžu byť použité na ktorýkoľvek z nasledujúcich účelov:

 • aby sme vám poskytli Službu;
 • na spracovanie transakcií so zákazníkmi alebo predajcami;
 • odpovedanie na vaše požiadavky alebo otázky;
 • na distribúciu komunikácie relevantnej pre vaše používanie Služby, ako sú aktualizácie systému alebo informácie o vašom používaní Služby;
 • pri potrebe podpory prevádzky Služby, napríklad na účely fakturácie, vedenia účtu a vedenia záznamov;
 • na zaslanie žiadosti, oznámenia o produktoch Ecolab a podobne, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať (môžete sa „odhlásiť“ z prijímania týchto marketingových materiálov);
 • aby sme vás informovali o zmenách tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov;
 • aby sme vám umožnili zúčastniť sa prieskumov alebo poskytnúť svedectvá;
 • na plnenie záväzkov spoločnosti Ecolab a presadzovania práva vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv medzi vami a spoločnosťou Ecolab alebo vyplývajúce z platných zákonov a nariadení;
 • na vyšetrovanie a prevenciu aktivít, na ktoré máme podľa nášho primeraného uváženia podozrenie alebo ktoré určíme ako podvodné, nezákonné alebo inak nevhodné; a
 • na iné účely po tom, čo vám bude následne oznámené a/alebo po získaní vášho súhlasu, ak je to potrebné.

V závislosti od toho, ako príslušný zákon o ochrane osobných údajov definuje „predaj“, môžeme osobné údaje predávať tretím stranám. Ak ste napríklad obyvateľom štátu Colorado alebo Connecticut, naše používanie súborov cookie a sledovacích technológií predstavuje predaj osobných údajov inzerentom tretích strán. Súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie používame aj na zobrazovanie informácií o produktoch Ecolab na iných stránkach, ktoré môžete navštíviť. Toto je „cielená reklama“ podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov. Pre viac informácií o tom, ako môžu byť tieto informácie použité prostredníctvom stránok spojených s www.ecolab.com, si pozrite naše Oznámenie o súboroch cookie. Upozorňujeme, že hoci sa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vzťahuje na všetky webové stránky, platnosť súborov cookie a pridružené upozornenie o súboroch cookie sa môže líšiť, ak sa nachádzate na určitých webových stránkach mimo www.ecolab.com. Osobné údaje nepoužívame na profilovanie na podporu rozhodnutí, ktoré majú právne alebo podobne významné účinky týkajúce sa jednotlivcov.

Okrem vyššie uvedených konkrétnych prípadov „predaja“ alebo „zdieľania“ osobných údajov, ako sú definované v týchto konkrétnych zákonoch štátov USA, spoločnosť Ecolab nepredáva, nepredáva ani nedistribuuje na ďalší predaj vaše osobné údaje.

AKO SPOLOČNOSŤ ECOLAB ZDIEĽA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE S TRETÍMI STRANAMI?

Môžeme poskytnúť ktorúkoľvek z opísaných kategórií osobných údajov zamestnancom spoločnosti Ecolab, konzultantom, pridruženým spoločnostiam alebo iným podnikom alebo osobám na účely spracovania takýchto informácií v našom mene, aby sme vám mohli poskytnúť službu. Za takýchto okolností vyžadujeme, aby tieto strany súhlasili s ochranou dôvernosti takýchto informácií v súlade s podmienkami tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov. Tretie strany prijímajúce osobné údaje môžu zahŕňať:

 • Naše pridružené a príbuzné spoločnosti;
 • Obchodní partneri, dodávatelia a kanáloví partneri, ktorí sa nepovažujú za pridružené spoločnosti.
 • Predajcovia alebo poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí poskytujú kľúčové služby a sú potrební na poskytovanie Služby;
 • Určité tretie strany, ako je opísané v dokumente Oznámenie o súboroch cookie;
 • Vládne orgány alebo iné strany v reakcii na právny proces alebo iné žiadosti, ak to zákon povoľuje;
 • Iné osoby alebo tretie strany, pre ktoré ste požiadali o zdieľanie informácií.

S výnimkou toho, čo je popísané vyššie, nebudeme vaše osobné údaje zdieľať s inými spoločnosťami tretích strán na ich komerčné alebo marketingové použitie bez vášho súhlasu, okrem prípadov, keď ide o súčasť špecifického programu alebo funkcie, pre ktorú máte možnosť sa prihlásiť alebo odhlásiť.

Okrem toho môžeme zverejniť osobné údaje: (i) v rozsahu, v akom sme v dobrej viere presvedčení, že takéto opatrenie je nevyhnutné na dodržanie akéhokoľvek platného zákona; (ii) na presadzovanie akékoľvek ustanovenia Podmienokpoužívania, na ochranu pred akoukoľvek zodpovednosťou, bránenie sa pred akýmikoľvek nárokmi, ochranu práva, majetku a osobnej bezpečnosti každého užívateľa, alebo ochranu verejného blaha; (iii) keď sa zverejnenie vyžaduje na zachovanie bezpečnosti a integrity Služby alebo na ochranu bezpečnosti akéhokoľvek používateľa alebo bezpečnosti iných osôb v súlade s platnými zákonmi (iv ) ako reakciu na súdny príkaz, predvolanie, príkaz na prehliadku alebo iný právny proces, v rozsahu povolenom a obmedzenom zákonom; (v) v prípade že my ako spoločnosť prechádzame obchodnou transformáciou, ako je fúzia, odpredaj, akvizícia, likvidácia alebo predaj celého nášho majetku alebo jeho časti; alebo (vi) na ďalší účel, ktorý priamo súvisí s pôvodným účelom, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.

AKO DLHO UCHOVÁVA SPOLOČNOSŤ ECOLAB VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Ecolab bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady. Aby sme určili primeranú dobu uchovávania vašich osobných údajov, zvážime množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko ujmy v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia vašich osobných údajov, účely, na ktoré používame vaše osobné údaje a či môžeme tieto účely dosiahnuť inými prostriedkami a platnými zákonnými požiadavkami.

Spoločnosť Ecolab bude tiež uchovávať údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje použijú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našich stránok a/alebo portálov, alebo keď sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie obdobia.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV

Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov amerických, najmä ak sa nachádzate v Kanade, Brazílii, Európskej únii („EÚ“), Európskom hospodárskom priestore („EHP“), na Novom Zélande, v Juhoafrickej republike, vo Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve alebo iných krajinách s podobnými zákonmi o ochrane osobných údajov, upozorňujeme, že my a naše servery sa nachádzajú v Spojených štátoch. Akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete, môžu byť prenesené a spracované v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách po celom svete, kde podnikáme. Hoci to môže zahŕňať príjemcov informácií nachádzajúcich sa v krajinách, kde môže existovať nižšia úroveň právnej ochrany vašich osobných údajov ako vo vašej krajine, vynaložíme úsilie na ochranu vašich údajov v súlade s požiadavkami platnými pre právo vo vašej konkrétnej jurisdikcii a podniknite kroky na zdieľanie iba s tretími stranami, ktoré ponúkajú podobnú ochranu. Zapojením sa a poskytnutím osobných údajov a iných údajov, ktoré môže spoločnosť Ecolab legitímne zhromažďovať, spracovávať, používať alebo prenášať v súvislosti s vaším vzťahom so spoločnosťou Ecolab, jednoznačne súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním, používaním a prenosom, ako je tu uvedené.

PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (EURÓPSKA ÚNIA A PODOBNÉ JURISDIKCIE)

Ak sa nachádzate v EÚ alebo v jurisdikcii s podobným zákonom, GDPR alebo jeho miestny ekvivalent vám môže poskytnúť určité práva podľa zákona. Najmä právo na prístup, opravu a vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Spoločnosť Ecolab bude uchovávať vaše osobné údaje počas obdobia, počas ktorého budete využívať naše služby, ako je popísané v časti o uchovávaní tohto oznámenia, kým nepožiadate o vymazanie takýchto osobných údajov. Spoločnosť Ecolab sa považuje za správcu údajov (alebo ekvivalentný rozdiel) v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Naše kontaktné informácie môžete nájsť tak, ako je to popísané v tomto dokumente alebo v iných častiach Služby.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme.
 • Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich osobných údajov, ak sú tieto informácie nepresné alebo neúplné.
 • Právo namietať. Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie. Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.
 • Právo odvolať súhlas. Máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať tam, kde sme sa spoliehali na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Ak chcete poslať žiadosť v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte dataprivacy@ecolab.com.

Ak máte komentár, otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa toho, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, dúfame, že nás budete kontaktovať podľa popisu v tomto dokumente, aby sme mohli záležitosť vyriešiť. Naviac, ak sa nachádzate v EHP, môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov regulačnému úradu.

Nasledujúce odkazy vám môžu pomôcť pri hľadaní vhodného regulátora:

 • V Spojenom kráľovstve máte právo podať sťažnosť komisárovi pre informácie: www.ico.org.uk
 • Vo Švajčiarsku máte právo kontaktovať Federálneho komisára pre ochranu údajov a informácií (FDPIC): FDPIC
 • V máte právo podať sťažnosť miestnemu úradu na ochranu údajov. Ak chcete nájsť svoj miestny orgán, pozrite si zoznam na webovej stránke Európskeho výboru pre ochranu údajov: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
 • V Juhoafrickej republike máte právo podať sťažnosť u informačného regulátora: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html
 • V Brazílii máte právo podať sťažnosť Národnému úradu na ochranu údajov (ANPD)
 • V Argentíne máte právo obrátiť sa na Národné riaditeľstvo pre ochranu osobných údajov: PDP
 • V Kanade máte právo podať sťažnosť Úradu komisára pre ochranu osobných údajov v Kanade: Office of the Privacy Commissioner in Canada
 • V Japonsku máte právo obrátiť sa na Komisiu pre ochranu osobných údajov: https://www.ppc.go.jp/en/
 • V Austrálii máte právo podať sťažnosť komisárovi pre ochranu osobných údajov: Australian Information Commissioner
 • Na Novom Zélande môžete kontaktovať kanceláriu komisára pre ochranu osobných údajov: www.privacy.org.nz

Právny základ pre spracovanie

Ak sa nachádzate v EHP alebo v jurisdikcii, ktorá vyžaduje podobný právny základ na spracovanie, náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov popísaných v tomto Oznámení závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

Osobné údaje môžeme spracovávať, pretože:

 • Je to nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Ecolab;
 • Dali ste nám na to súhlas (v príslušných jurisdikciách);
 • Spracúvanie je v našom oprávnenom záujme ako Prevádzkovateľa, ak tento oprávnený záujem neprevažuje vaše práva;
 • Spoločnosť Ecolab musí dodržiavať zákony.

Ak sa určité citlivé osobné údaje spracúvajú na základe vášho výslovného súhlasu, môžete mať právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, kontaktujte nás, ako je popísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. Ak existuje iný právny základ, ktorý by nám umožňoval pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov po odvolaní súhlasu, upozorníme vás na tento právny základ v čase prijatia vašej žiadosti.

INZERENTI TRETÍCH STRÁN

Iným spoločnostiam, ktoré sa nazývajú reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán, môžeme povoliť zobrazovanie reklám v rámci Služby. Tieto reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológiu na odosielanie reklám a odkazov, ktoré sa zobrazujú v Službe, priamo do vášho zariadenia. Keď sa to stane, automaticky dostanú vaše ID zariadenia a IP adresu. Môžu tiež používať iné technológie (ako sú cookies, JavaScript alebo Web Beacons) na meranie účinnosti svojich reklám a na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý vidíte. Mali by ste si prečítať príslušné zásady ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov alebo reklamných sietí tretích strán, kde nájdete ďalšie informácie o ich postupoch a pokyny, ako zrušiť určité postupy. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa na nich nevzťahuje a nemáme kontrou nad ich činnosťou.

SIGNÁLY PREFERENCIÍ ODHLÁSENIA

Služba spojená s www.ecolab.com rozpoznáva signál Global Privacy Control („GPC“). Upozorňujeme, že hoci sa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vzťahuje na všetky webové stránky, platnosť súborov cookie a pridruženého oznámenia o súboroch cookie sa môže líšiť, ak sa nachádzate na určitých webových stránkach mimo www.ecolab.com.

Ak používate nastavenie prehliadača alebo zásuvný modul, ktorý odosiela signál preferencie odhlásenia každej webovej stránke, ktorú navštívite, budeme to považovať za platnú žiadosť o odhlásenie. Ak chcete stiahnuť a používať prehliadač podporujúci signál prehliadača GPC, kliknite sem: https://globalprivacycontrol.org. Ak sa rozhodnete používať signál GPC, budete ho musieť zapnúť pre každý podporovaný prehliadač alebo rozšírenie prehliadača, ktoré používate.

Niektoré internetové prehliadače obsahujú funkciu „Nesledovať“, ktorá webovým stránkam, ktoré navštívite, signalizuje, že si neželáte, aby bola vaša online aktivita sledovaná. Vzhľadom na to, že neexistuje jednotný spôsob, akým prehliadače komunikujú signál „Nesledovať“, stránka v súčasnosti neinterpretuje, nereaguje ani nemení svoje postupy, keď prijme signály „Nesledovať“.

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ POUŽÍVATEĽA

Používame štandardné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti všetkých informácií odoslaných prostredníctvom Služby. Bezpečnosť informácií prenášaných prostredníctvom internetu alebo mobilného zariadenia však nemožno nikdy zaručiť. Nie sme zodpovední za zachytenie alebo prerušenie akejkoľvek komunikácie cez internet alebo za zmeny alebo neoprávnený prístup k údajom, straty alebo neoprávnené použitie údajov.

Používatelia Služby sú zodpovední za udržiavanie bezpečnosti akéhokoľvek hesla, ID užívateľa alebo inej formy autentifikácie, ktorá sa podieľa na získaní prístupu do heslom chránených alebo zabezpečených oblastí Služby. V záujme ochrany vás a vašich informácií môžeme bez upozornenia pozastaviť vaše používanie ktorejkoľvek Služby až do vyšetrovania, ak existuje podozrenie na akékoľvek porušenie bezpečnosti.

VONKAJŠIE ODKAZY

Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky spravované tretími stranami. Uvedomte si, že nad prepojenými stránkami nevykonávame žiadnu kontrolu a spoločnosť Ecolab nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov ani za obsah takýchto stránok. Každá prepojená stránka si zachováva svoje vlastné nezávislé zásady a postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov a pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto iných stránok.

Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Ecolab nezodpovedá za praktiky ochrany osobných údajov, zásady a postupy zhromažďovania údajov ani za obsah stránok takýchto tretích strán, a týmto oslobodzujete spoločnosť Ecolab od akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z praktík ochrany osobných údajov alebo súvisiacich s nimi, so zásadami a postupmi zhromažďovania údajov a/alebo obsahom takýchto stránok tretích strán.

SÚKROMIE DETÍ

Služba nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov a spoločnosť Ecolab vedome nezhromažďuje osobné údaje detí mladších ako 18 rokov.

ZMENY V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Ecolab si vyhradzuje právo z času na čas upraviť toto Oznámenie o ochrane osobných údajov tak, aby presne odrážalo regulačné prostredie a naše zásady zhromažďovania údajov. Keď dôjde k podstatným zmenám v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, spoločnosť Ecolab zverejní revidované oznámenie o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy upravené v auguste 2023.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto Oznámeniu o ochrane osobných údajov alebo službe poskytovanej spoločnosťou Ecolab, kontaktujte nás na čísle +1-844-880-8355 alebo dataprivacy@ecolab.com.