Ochrana osobných údajov

Ecolab Inc. globálne pravidlá ochrany údajov

1.0 Účel

Ecolab Commitment to Data Privacy

Nasledujúce zásady opisujú, aké údaje môže spoločnosť Ecolab zhromažďovať, ako ich používa a chráni a s kým ich môže zdieľať. Účelom týchto zásad je informovať jednotlivcov o spracovaní ich osobných údajov v súlade so zákonmi a predpismi o ochrane údajov v krajinách, v ktorých spoločnosť Ecolab pôsobí.

Spoločnosť Ecolab odporúča svojim zamestnancom, dodávateľom, zákazníkom, dodávateľom, obchodným partnerom, investorom a ďalším zainteresovaným stranám, aby si prečítali tieto zásady. Používaním našej webovej stránky alebo poskytnutím osobných údajov spoločnosti Ecolab akýmkoľvek iným spôsobom beriete na vedomie a súhlasíte s týmito zásadami. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Ecolab môže zhromažďovať, spracovávať a používať vaše osobné údaje spôsobom opísaným v týchto zásadách.

2.0 Osobné údaje

Spoločnosť Ecolab sa zaväzuje prijať všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany súkromia a bezpečnosti osobných údajov, ktoré zhromažďuje. Spoločnosť Ecolab môže zhromažďovať a spracúvať osobné údaje, keď používate našu webovú stránku alebo inak komunikujete so spoločnosťou Ecolab. Spoločnosť Ecolab vo všeobecnosti zhromažďuje osobné kontaktné údaje (napr. meno, spoločnosť, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu), ktoré vedome poskytnete buď prostredníctvom registrácie, dotazníka, odpovedí na otázky, alebo inak na použitie v našich obchodných vzťahoch. Niekedy môžeme zhromažďovať aj iné osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, okrem iného pracovné zaradenie, iné kontaktné údaje, dátum narodenia, záľuby, oblasti záujmov a profesijné väzby.

3.0 Využití osobných údajov

Webové stránky spoločnosti Ecolab sú určené zákazníkom spoločnosti Ecolab, komerčným návštevníkom, obchodným partnerom, investorom a iným záujemcom na obchodné účely. Osobné údaje, ktoré spoločnosť Ecolab zhromažďuje prostredníctvom svojej webovej stránky, sa používajú na podporu nášho obchodného vzťahu s vami vrátane spracovania zákazníckych objednávok, objednávok od dodávateľov, správy účtov, identifikácie potrieb zákazníkov, odpovedania na otázky a poskytovania prístupu k informáciám. To všetko je vždy v súlade so zákonmi a predpismi príslušnej krajiny, aby sme podporili náš obchodný vzťah s vami:

  • môžeme zdieľať osobné údaje s našimi zahraničnými pobočkami, aby sme lepšie porozumeli vašim obchodným potrebám a pomohli zlepšiť naše produkty a služby;
  • môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú pri zhromažďovaní alebo spracúvaní osobných údajov v súvislosti so službami súvisiacimi s našimi obchodnými transakciami;
  • my (alebo tretia strana v našom mene) môžeme použiť osobné údaje na to, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s ponukami spoločnosti Ecolab na podporu vašich obchodných potrieb alebo na vykonávanie online prieskumov s cieľom lepšie pochopiť potreby našich zákazníkov; a
  • osobné údaje môžeme použiť na marketingové a propagačné aktivity.

Ak si neželáte, aby sa vaše osobné údaje používali na podporu našich vzťahov so zákazníkmi (najmä na priamy marketing alebo prieskum trhu), budeme vaše rozhodnutie rešpektovať. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách. Spoločnosť Ecolab bude uchovávať vaše osobné údaje dovtedy, kým budete udržiavať obchodný vzťah so spoločnosťou Ecolab a/alebo ak ste sa prihlásili na odber marketingových alebo iných správ od spoločnosti Ecolab, a to až dovtedy, kým nás nepožiadate o vymazanie týchto osobných údajov.

4.0 Tretí poskytovatelia služieb

Spoločnosť Ecolab je komerčným prevádzkovateľom svojej webovej stránky a využíva aj tretie strany na poskytovanie webovej stránky, spracovanie údajov, poskytovanie softvéru a obsahu našej webovej stránky a iných služieb. Spoločnosť Ecolab môže poskytnúť vami poskytnuté osobné údaje týmto tretím stranám, ktoré poskytujú tieto služby na základe dohody o ochrane údajov. Spoločnosť Ecolab najmä zapojila spoločnosť YouTube, dcérsku spoločnosť spoločnosti Google, do poskytovania určitého interaktívneho obsahu na webovej lokalite (informácie o týchto poskytovateľoch služieb nájdete v podmienkach služby YouTube a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google). Okrem toho môže spoločnosť Ecolab zverejniť osobné údaje, ak je takéto zverejnenie v súlade so zákonmi a predpismi príslušnej krajiny:

  • je použitie osobných údajov na iné účely, ktoré priamo súvisia s pôvodným účelom, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené;
  • je to potrebné na prípravu, vyjednávanie a plnenie zmluvy s vami;
  • sa vyžaduje zo zákona alebo od príslušných vládnych alebo súdnych orgánov;
  • je to nevyhnutné na uplatnenie alebo udržanie právneho nároku alebo obhajoby;
  • je súčasťou podnikovej reštrukturalizácie, predaja aktív, zlúčenia alebo odpredaja alebo,
  • je potrebné zabrániť zneužitiu alebo iným nezákonným činnostiam, ako sú úmyselné útoky na systémy informačných technológií spoločnosti Ecolab.

5.0 Medzinárodný prenos údajov

Pre našich zákazníkov vo Švajčiarsku a Európskej únii (EÚ) upozorňujeme, že spoločnosť Ecolab (ako spoločnosť so sídlom v USA) pôsobí aj prostredníctvom svojich priamych a nepriamych dcérskych spoločností v krajinách mimo Švajčiarska a EÚ (vrátane USA) a môže zapojiť určité tretie strany (ako je opísané vyššie). Ak používate našu webovú lokalitu alebo webové portály, akékoľvek informácie vrátane osobných údajov sa môžu preniesť spoločnosti Ecolab (vrátane subdodávateľov, ktorí môžu udržiavať a/alebo prevádzkovať našu webovú lokalitu) v USA a inde a môžu sa preniesť tretím stranám, ktoré sa môžu nachádzať kdekoľvek na svete. Hoci sa príjemcovia vašich informácií môžu nachádzať v krajinách, v ktorých môže byť úroveň právnej ochrany vašich osobných údajov nižšia ako v krajine, v ktorej sa nachádzate, vaše informácie budeme chrániť v súlade s požiadavkami platnými vo vašej krajine. Konkrétne pri prenosoch mimo EÚ bude spoločnosť Ecolab používať dohody o prenose údajov obsahujúce štandardné zmluvné doložky. Používaním našej webovej lokality alebo webových portálov výslovne súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov a ďalších informácií do Spojených štátov a inde na účely a použitie opísané v tomto dokumente.

6.0 Automaticky zhromažďované neosobné údaje

Keď navštívite webové stránky alebo webové portály spoločnosti Ecolab, môžeme automaticky (t. j. nie na základe registrácie) zhromažďovať neosobné informácie (napr. typ použitého internetového prehliadača a operačného systému, názov domény vašej webovej stránky, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, zobrazené stránky). Tieto informácie môžeme používať a zdieľať s našimi medzinárodnými pobočkami a poskytovateľmi služieb na monitorovanie atraktívnosti našej webovej stránky a na zlepšenie jej výkonu alebo obsahu. V tomto prípade sa spracovanie vykonáva anonymne a podľa uváženia spoločnosti Ecolab.

7.0 Ostatné online údaje

Okrem toho niektoré online technické aplikácie alebo iné interakcie so spoločnosťou Ecolab môžu vyžadovať zadanie obchodných a technických údajov. Poskytnutím požadovaných informácií súhlasíte so spracovaním a uchovávaním týchto informácií spoločnosťou Ecolab. Pokiaľ neoznámite spoločnosti Ecolab, že si želáte tieto informácie zo servera spoločnosti Ecolab odstrániť, spoločnosť Ecolab si môže tieto informácie ponechať a použiť ich na budúcu obchodnú komunikáciu. O odstránenie týchto informácií môžete požiadať tak, že kontaktujete spoločnosť Ecolab na nižšie uvedených kontaktných údajoch. Spoločnosť Ecolab prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečila, že tieto informácie nebudú zverejnené ani zdieľané so žiadnymi tretími stranami, s výnimkou tretích strán, ktoré vykonávajú hostingové, údržbárske a súvisiace servisné činnosti na stránke.

8.0 "Cookies" - informácie automaticky uložené vo vašom počítači

Súbory cookies sú informácie, ktoré sa automaticky ukladajú do počítača používateľa webovej stránky. Keď používateľ prezerá webové stránky spoločnosti Ecolab, spoločnosť Ecolab môže uložiť určité informácie do počítača používateľa vo forme "cookie", aby bol používateľ automaticky rozpoznaný pri ďalších návštevách webových stránok spoločnosti Ecolab. Spoločnosť Ecolab vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie súladu so zákonmi a predpismi platných jurisdikcií týkajúcimi sa súborov cookie.

9.0 Deti

Spoločnosť Ecolab vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov. Webové stránky spoločnosti Ecolab nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

10.0 Bezpečnosť a integrita dát

Spoločnosť Ecolab prijme primerané opatrenia na ochranu osobných údajov pred rizikom straty, zneužitia, neoprávneného prístupu, zverejnenia, zmeny a zničenia. Spoločnosť Ecolab pravidelne prehodnocuje svoje bezpečnostné opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Ecolab bude používať osobné údaje len spôsobom, ktorý je v súlade s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo následne schválené. Hoci spoločnosť Ecolab podnikne primerané kroky, aby zabezpečila, že osobné údaje sú relevantné pre ich zamýšľané použitie a sú presné, úplné a aktuálne, spoločnosť Ecolab sa spolieha aj na pomoc každého jednotlivca pri poskytovaní presných aktualizácií jeho osobných údajov.

11.0 Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky spoločnosti Ecolab môžu obsahovať "odkazy" na webové stránky, ktoré vlastnia a prevádzkujú tretie strany. Prístupom na tieto odkazy, ktoré sú uvedené pre vaše pohodlie, opustíte našu stránku a budete podliehať zásadám ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne osobné údaje, ktoré poskytnete nesúvisiacim tretím stranám.

12.0 Uchovávanie údajov

Spoločnosť Ecolab bude vo všeobecnosti uchovávať Osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na konkrétny účel spracovania a v súlade so zásadami správy záznamov spoločnosti Ecolab, alebo ako to inak vyžadujú zákony a nariadenia jurisdikcie. Údaje sa budú uchovávať napríklad dovtedy, kým budete oprávnení používať webové stránky spoločnosti Ecolab vrátane všetkých nástrojov spoločnosti Ecolab dostupných prostredníctvom našich webových stránok. Po ukončení takéhoto oprávnenia budú vaše osobné údaje súvisiace s používaním webovej stránky spoločnosti Ecolab vymazané.

13.0 Prístup k údajom a ich opravy

Spoločnosť Ecolab poskytne jednotlivcom na požiadanie primeraný prístup k osobným údajom, ktoré o nich uchováva. Okrem toho spoločnosť Ecolab podnikne primerané kroky, aby umožnila jednotlivcom opraviť, doplniť alebo vymazať údaje, ktoré sú preukázateľne nepresné alebo neúplné. Spoločnosť Ecolab sa tiež spolieha na pomoc každého jednotlivca pri poskytovaní presných aktualizácií jeho osobných údajov. Ak chcete získať prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť Ecolab uchováva o jednotlivcovi, opraviť ich, zmeniť alebo vymazať, mali by ste sa obrátiť na tieto kontakty:

Telefón: +1-844-880-8355 | EMAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 Práva EÚ na ochranu údajov

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú v EÚ alebo ste obyvateľom EÚ, všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov vám poskytuje určité práva vyplývajúce zo zákona. Najmä právo na prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Ecolab uchováva.

V rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi spoločnosť Ecolab poskytne jednotlivcom primeraný prístup k osobným údajom, ktoré o nich uchováva, a podnikne primerané kroky, aby týmto jednotlivcom umožnila opraviť, doplniť alebo vymazať údaje, ktoré o nich spoločnosť Ecolab uchováva. Spoločnosť Ecolab sa tiež spolieha na pomoc každého jednotlivca pri poskytovaní presných aktualizácií jeho osobných údajov. S cieľom získať prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť Ecolab uchováva o jednotlivcovi, opraviť ich, doplniť alebo vymazať, by sa mal jednotlivec obrátiť na svoj obchodný kontakt v spoločnosti Ecolab alebo nás kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: dataprivacy@ecolab.com.

Ak máte pripomienku, otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Ecolab, odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali a umožnili nám túto záležitosť vyriešiť. Okrem toho môžu fyzické osoby nachádzajúce sa v EÚ podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov na orgány EÚ na ochranu údajov (DPA). Nasledujúce prepojenie vám môže pomôcť pri hľadaní príslušnej dohody o ochrane údajov: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Zmeny týchto pravidiel

Spoločnosť Ecolab si vyhradzuje právo z času na čas upraviť tieto zásady tak, aby presne odrážali právne a regulačné prostredie a naše zásady zhromažďovania údajov. Ak dôjde k podstatným zmenám týchto zásad, spoločnosť Ecolab uverejní revidované zásady na svojej webovej stránke.

16.0 Ochrana osobných údajov zamestnancov spoločnosti Ecolab

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov zamestnancov spoločnosti Ecolab nájdete tu: https://www.ecolab.com/epp.

17.0 Otázky a komentáre

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto zásadám (napr. Za účelom kontroly a aktualizácie alebo odstránenia vašich osobných údajov z našej databázy), kontaktujte +1-844-880-8355 alebo dataprivacy@ecolab.com